نین جوتسو (نینجا) فارس

نینجوتسو هنر اصیل ژاپن
نینجوتسو هنر اصیل ژاپن
نینجوتسو نینجا فارس
نینجوتسو نینجا فارس

چرا نینجا؟

چرا باید رشته ورزشی نینجوتسو را انتخاب کنید؟

نینجوتسو ترکیب و چکیده تمامی هنرهای رزمی میباشد 

که شامل: 

اکروبات و فرارها

مبارزه ایستاده و خاک

ضربات دست و پا

انواع سلاح ها (شمشیر- چوب – نانچیکو – چاقو – سای – کاما و …)

مبارزه انواع سلاح ها

دفاع شخصی

بدن سازی رزمی

و …

میباشد.

تعداد باشگاه ها​
40 +
رضایتمندی
0 +
تعداد هنرجو
1000 +