نین جوتسو (نینجا) فارس

تیم نینجوتسو(نینجا) فارس

b23951fd-d04f-4cdc-b7ba-e30e8c387010
شی دو شی یزدان داد نماینده استان
سنسی مهروری نماینده گراش
23f54e1f-1ef4-43b4-bc2f-54a9e18f8097
شی دو شی هو یزدانی نماینده شیراز
شی دوشی محمد راستی نماینده فسا
Screenshot_20231019_173643_WhatsApp
سنسی مزید مرادی نماینده نی ریز
سنسی محسن راستی نماینده فسا
سنسی صادقی خواه نماینده استهبان
سنسی فروردین نماینده آباده
سنسی ابراهیم شفیعی مربی